Bộ phận Cải cách hành chính; Thi đua Khen thưởng; SN Y tế, QLNN về Thanh niên:
Phó trưởng phòng Cải cách hành chính: Thi đua Khen thưởng: Sự nghiệp Y tế, QLNN về thanh niên:
Bộ phận Cán bộ, công chức huyện; SN Giáo dục:
Phó trưởng phòng Cán bộ, công chức huyện: Văn thư Lưu trữ:
Bộ phận chính quyền cơ sở, Tôn giáo:
Phó trưởng phòng Chính quyền cơ sở: Đào tạo, Địa giới hành chính, thôn, tổ dân phố:
Cải cách hành chínhKỷ lục thi đua cấp huyện Thi đua Khen thưởngCải cách hành chính Nhà nướcBiểu mẫu thi đua khen thưởngDanh bạ điện thoại
Quyết định Khen thưởng Xin ý kiến Xin ý kiến Văn bản liên quan đến lĩnh vực Nội vụSáng kiếnISO

Refresh

Phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai  giai đoạn 2011 - 2015 Không rõ


                                                                    
          ỦY BAN NHÂN DÂN
          TỈNH LÀO CAI
          
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
          Số: 40/2011/QĐ-UBND          Lào Cai, ngày 28 tháng 10 năm 2011
   
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định về phong trào thi đua
  “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
  giai đoạn 2011 - 2015
  –––––––––––––
  
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
  Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai,
  QUYẾT ĐỊNH:
  
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.
  
  Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
  (Được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)
  
  QUY ĐỊNH
  Về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước”
  giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
  
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Bản Quy định này quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: đối tượng thi đua, mục tiêu thi đua, nội dung thi đua, tiêu chuẩn khen thưởng, đăng ký thi đua, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổng kết và khen thưởng.
  
  Điều 2. Đối tượng thi đua
  1. Các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh gồm: các chi đoàn, xã đoàn, huyện đoàn và tương đương; các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.
  2. Các Hội của thanh niên đã được phê duyệt thành lập, hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
  3. Thanh niên là công dân Việt Nam đang tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  
  Điều 3. Mục tiêu thi đua
  1. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/01/2010 của UBND tỉnh Lào Cai.
  2. Xây dựng đoàn viên, thanh niên thực sự trở thành đội hậu bị tuyệt đối trung thành của Đảng cộng sản Việt Nam.
  3. Tập hợp, thu hút, cổ vũ, động viên thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, vươn lên làm chủ chính mình, làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ để làm chủ đất nước, góp sức xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là địa bàn quan trọng về hợp tác và giao lưu kinh tế quốc tế của vùng và cả nước vào năm 2015.
  4. Tạo khí thế sôi nổi trong thanh niên, sinh viên, học sinh, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  5. Nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò, vị trí của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay và tương lai của đất nước, dân tộc. Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, ghi nhận và phát huy sức mạnh của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, để thanh niên trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đi đầu trong công cuộc CNH - HĐH đất nước và xây dựng nông thôn mới.
  6. Phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng thành công nhiều điển hình tiên tiến các cấp trong thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai trên mọi lĩnh vực của đời sống, văn hóa, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
  
  Điều 4. Nội dung thi đua
  1. Thanh niên các dân tộc Lào Cai thi đua: “Học tập, phấn đấu, lao động, rèn luyện, tu dưỡng và cống hiến theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Lào Cai, vì lợi ích thiết thực của mỗi đoàn viên và thanh niên.
  2. Chấp nhận thử thách, vượt qua khó khăn để chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức của nhân loại về khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, học tập, rèn luyện ngày càng cao vì sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
  3. Xây dựng con người mới vừa hồng, vừa chuyên; tiếp thu, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thanh niên các dân tộc Lào Cai.
  4. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong hội nhập tri thức, văn hóa, kinh tế vì sự tiến bộ của thanh niên và phát triển của đất nước.
  5. Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lực lượng nòng cốt, để xây dựng các tổ chức đoàn, hội trong thanh, thiếu niên các cấp vững mạnh xuất sắc. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
  6. Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong thanh, thiếu niên các dân tộc tỉnh Lào Cai.
  
  Điều 5. Khẩu hiệu thi đua
  1. Đoàn viên, thanh niên các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
  2. Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV.
  3. Cán bộ, Đoàn viên thanh niên tỉnh Lào Cai đoàn kết thi đua xây dựng và bảo vệ quê hương Lào Cai phát triển, văn minh, giàu đẹp.
  Chương II
  QUY ĐỊNH CỤ THỂ
  Điều 6. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: được thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy định sau.
  1. Quy định về chấm điểm thi đua đối với tập thể
  - Thang điểm: tối đa là 100 điểm.
  - Nội dung chấm điểm và thang điểm chi tiết:
  a) Thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao: tối đa là 60 điểm;
  b) Xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh xuất sắc: tối đa là 10 điểm;
  c) Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả tỉnh học tập và làm theo: tối đa là 10 điểm;
  d) Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng TĐKT tỉnh: 20 điểm
  2. Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ tặng cho 01 tập thể Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiêu biểu xuất sắc nhất tỉnh trong phong trào thi đua này và đạt được các tiêu chuẩn sau:
  - Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu trong phong trào thi đua để cả nước học tập;
  - Đã được xét tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh trong phong trào thi đua.
  3. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
  a) Đạt từ 95 điểm trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này);
  b) Có nhân tố mới, mô hình mới trong phong trào thi đua để các tập thể khác trong tỉnh học tập;
  
  c) Dẫn đầu các khối thi đua sau:
  - Khối các Huyện đoàn, Thành đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn;
  - Khối các tổ chức đoàn khác trực thuộc Tỉnh đoàn;
  - Khối các tổ chức đoàn của các xã vùng thấp;
  - Khối các tổ chức đoàn của các xã vùng cao;
  - Khối các tổ chức đoàn của các phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp.
  4. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho:
  a) Tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua này và đạt các tiêu chuẩn sau:
  - Có 2 năm liên tục được Tỉnh đoàn, hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố khen thưởng;
  - Có 2 năm liên tục đạt 90 điểm thi đua trở lên (chấm theo Khoản 1 Điều này).
  b) Cá nhân là điển hình tiên tiến đạt các tiêu chuẩn sau:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
  - Gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tổ chức đoàn thuộc xã đoàn, hoặc tương đương;
  - Được công nhận đạt kỷ lục thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước”;
  - Đã được Tỉnh đoàn, hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố khen thưởng 2 năm liên tục trong phong trào thi đua này.
  5. Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp: thực hiện theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  6. Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  7. Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
  Tặng cho tập thể tổ chức đoàn, cá nhân đoàn viên, thanh niên trên địa bàn là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua này của cấp xã.
  
  Điều 7. Đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai
  Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
  Tỉnh đoàn tổng hợp, gửi đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh của các tập thể trên về UBND tỉnh (qua Ban TĐKT tỉnh) trước ngày 31/01.
  
  Điều 8. Quy trình xét và thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
  Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 8/3/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các quy định cụ thể sau:
  a) Đoàn cơ sở các cấp chủ động báo cáo và xin ý kiến của cấp uỷ cùng cấp về việc đề nghị khen thưởng.
  b) Các huyện, thành đoàn tổng hợp thủ tục, hồ sơ, thẩm định thành tích của các đoàn cơ sở, chi đoàn và thanh niên trực thuộc huyện, thành đoàn trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố (qua Phòng Nội vụ); Chủ tịch UBND huyện, thành phố xem xét, quyết định và trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Tỉnh đoàn Lào Cai).
  c) Đoàn khối cơ quan tỉnh, Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Công an tỉnh, Chi đoàn Quân sự tỉnh và Chi đoàn BĐBP tỉnh tổng hợp thủ tục, hồ sơ, thẩm định thành tích của các đoàn cơ sở, chi đoàn và đoàn viên trực thuộc mình trình Bí thư Đảng uỷ cùng cấp xem xét, quyết định và trình Tỉnh đoàn thẩm định, xét duyệt trình Chủ tịch UBND tỉnh.
  Thời gian nộp hồ sơ: hồ sơ đề nghị khen thưởng Tỉnh đoàn Lào Cai trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hàng năm (qua Ban TĐKT tỉnh) trước ngày 31/01 của năm tiếp theo.
  Chương III
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn tổ chức phát động, chỉ đạo phong trào thi đua
  1. Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai:
  - Là cơ quan thường trực phong trào thi đua này, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh), các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức đăng ký thi đua, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo điểm, xây dựng điển hình tiên tiến trong các tổ chức Đoàn và thanh niên các cấp, đảm bảo thực hiện thật tốt phong trào thi đua này; hàng năm bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu có đủ điều kiện để đề nghị khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng theo đúng Quy định này.
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng bảng chấm điểm, nội dung kỷ lục thi đua và hướng dẫn cho các cơ quan đơn vị chấm điểm theo thang bảng điểm quy định tại mục 1 Điều 6 của quy định này.
  2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: thực hiện trách nhiệm của mình theo Điều 5 và 7 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai.
  3. UBND các cấp tổng kết và khen thưởng phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” giai đoạn 2011 - 2015 được thực hiện vào dịp Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (ngày 26/3) hàng năm.
  
  Điều 10. Điều khoản thi hành
  1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai quyết định này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện quyết định về UBND tỉnh.
  2. Trong quá trình thực hiện quyết định nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Ban TĐKT tỉnh) xem xét sửa đổi, bổ sung.

Trang nghiệp vụ công tác Nội vụ sưu tầm và biên soạn !
Địa chỉ bài viết: http://baothangweb.vn/read.php?22


Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 
Hiện có 2 người đang online : 0 thành viên và 2 khách
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ if (document.getElementById('processtime')) document.getElementById('processtime').innerHTML="<span class='runtimedisplay'>Run in 35 ms, 12 Queries.</span>"; //]]> </script></body> <noembed> </html>